Reglement

Reglement

Download het reglement in PDF

 

I. DE COMPETITIE

 

De Zuiderkempen is een competitie die georganiseerd wordt het “Het bestuur van De Zuiderkempen” - verder kortweg “het bestuur” genoemd - en waaraan alle leden aangesloten bij een club uit de regio Zuiderkempen kunnen deelnemen, mits cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden :

 

A. Toegelaten worden door een unanieme beslissing van het bestuur.

 

B. Aangesloten zijn bij de club van inschrijving.

 

 

 

II. DE INSCHRIJVING

 

A. De clubverantwoordelijke vraagt via dezuiderkempen@gmail.com aan het bestuur het paswoord aan voor de inschrijving. Inschrijven gebeurt vervolgens door opgave van enerzijds de clubgegevens en anderzijds de ploeggegevens (basisploeg).

 

B. De clubverantwoordelijke zal ook elke reservespeler inschrijven op een algemene reservelijst per club. Vanaf de start van de competitie op 1 juni, kan een nieuwe reservespeler enkel toegevoegd worden op aanvraag aan het bestuur.

 

C. De clubverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de correctheid van alle gegevens.

 

D. De ingeschreven ploeg bestaat uit minimum 4 en maximum 15 basisspelers. Er wordt eveneens per ploeg een kapitein aangesteld.

 

E. Indien er onvoldoende of te veel aan inschrijvingen zijn in een bepaalde reeks, kan het bestuur in samenspraak de inschrijving aanpassen.

 

F. De ingeschreven ploegen worden aanvaard mits de storting van €20,00 per ingeschreven ploeg + €20,00 aan administratiekost per deelnemende club op het rekeningnummer BE32 1030 5448 8002 van De Zuiderkempen met vermelding “De Zuiderkempen + clubnaam”.

 

 

 

III. REEKSEN

 

A. Er kan ingeschreven worden in de enkel & dubbel formule

 1. DAMES : open leeftijdscategorie/30 punten
 2. DAMES : open leeftijdscategorie/60 punten
 3. DAMES : open leeftijdscategorie/90 punten
 4. DAMES : 40+/30 punten
 5. DAMES : 40+/60 punten
 6. DAMES : 40+/90 punten
 7. HEREN : open leeftijdscategorie/30 punten
 8. HEREN : open leeftijdscategorie/60 punten
 9. HEREN : open leeftijdscategorie/90 punten
 10. HEREN : 40+/30 punten
 11. HEREN : 40+/60 punten
 12. HEREN : 40+/90 punten
 13. GEMENGD : open leeftijdscategorie/60 punten

 

B. Er kan ingeschreven worden in de dubbelformule

 1. DUBBEL DAMES : open leeftijdscategorie
 2. DUBBEL DAMES : 45+
 3. DUBBEL HEREN : open leeftijdscategorie
 4. DUBBEL HEREN : 45+
 5. DUBBEL HEREN : 60+
 6. DUBBEL GEMENGD : open leeftijdscategorie
 7. DUBBEL GEMENGD : 45+

 

C. In de enkel & dubbel formule worden er eerst 4 enkelwedstrijden en daarna 2 dubbelwedstrijden gespeeld. In de dubbel formule worden er 4 dubbelwedstrijden gespeeld.

 

D. Het geldend klassement is het “Startklassement” op Tennis Vlaanderen, geldig op de aanvangsdatum van inschrijving. Indien de speler niet aangesloten is bij Tennis Vlaanderen, zal het bestuur een klassement toekennen, met een minimum van 3 punten.

 

E. In de enkel & dubbelformule gelden zowel het leeftijdscriterium als het puntencriterium. In de dubbel formule geldt enkel het leeftijdscriterium.

 1. Open leeftijdscategorie : elke speler dient minstens de leeftijd van 18 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar.
 2. 40+ : elke speler dient minstens de leeftijd van 40 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar.
 3. 45+ : elke speler dient minstens de leeftijd van 45 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar.
 4. 60+ : elke speler dient minstens de leeftijd van 60 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar.
 5. Puntencategorie : er is keuze tussen maximum 30, 60 of 90 punten.

 

 

 

IV. DE POULES

 

A. Binnen eenzelfde reeks zijn er meerdere poules mogelijk.

 

B. Voor de poule indeling wordt er rekening gehouden met :

 1. In de enkel & dubbel formule : het enkelklassement van de 4 hoogst geklasseerde basisspelers.
 2. In de dubbel formule : het dubbelklassement van de 4 hoogst geklasseerde basisspelers.

 

C. Bij meerdere ploegen met hetzelfde puntenaantal, zal de poule indeling gebeuren door loting.

 

 

 

V. DE KALENDER

 

A. Het speelseizoen van De Zuiderkempen loopt van 1 juni tot en met 30 september.

 

B. Op de website www.dezuiderkempen.be zal elke ploeg de speelkalender kunnen raadplegen.

 

C. De clubverantwoordelijke dient tegen uiterlijk 31 mei van het speeljaar de speelkalender te regelen :

 1. De thuisontmoetingen die kunnen doorgaan volgens de initiële kalender, blijven behouden.
 2. De thuisontmoetingen die niet kunnen doorgaan volgens de initiële kalender, dienen mits onderling akkoord met de bezoekende ploeg te worden herpland en vervolgens in de speelkalender online te worden bevestigd tegen uiterlijk 31 mei van het speeljaar.
 3. Indien er vóór 1 juni van het speeljaar geen akkoord kan worden bereikt over een verzoek tot verplaatsing, zal de initiële kalender van kracht blijven.

 

D. Vanaf 1 juni van het speeljaar geldt er een vaste speelkalender.

 

 

 

VI. DE OPSTELLING VAN DE PLOEG

 

A. Voor de enkel & dubbel formule :

 1. In de enkelwedstrijden wordt er rekening gehouden met het enkelklassement. In de dubbelwedstrijden wordt er rekening gehouden met het dubbelklassement.
 2. In de enkelwedstrijden worden de spelers opgesteld in dalende lijn van hun enkelklassement.
 3. In de dubbelwedstrijden is er vrije keuze van ploegsamenstelling met dien verstande dat de eerste dubbelwedstrijd dient te worden gespeeld door de ploeg met het hoogst aantal punten. Beschikken beide ploegen over hetzelfde aantal punten, dan wordt de eerste dubbelwedstrijd gespeeld door de ploeg met de speler met het hoogste dubbelklassement. Bij gelijk klassement is er vrije keuze van opstelling.
 4. Zowel in de enkel- als in de dubbelwedstrijden dient elke speler rekening te houden met het leeftijdscriterium.
 5. In de enkelwedstrijden mag het totaal van de opgestelde enkelklassementen het puntencriterium van de reeks niet overschrijden (30, 60 of 90 punten).
 6. In de dubbelwedstrijden mag het totaal van de opgestelde dubbelklassementen het puntencriterium van de reeks niet overschrijden (30, 60 of 90 punten).

 

 

B. Voor de dubbel formule :

 1. Er wordt verwezen naar hetgeen bepaald is onder VI.A.3., 4. en 6. voor wat betreft de dubbelwedstrijden.
 2. In de reeks dubbel dames en dubbel heren is het niet toegelaten om tijdens één ontmoeting 2 keer met dezelfde speler aan te treden.
 3. In de reeks dubbel gemengd spelen de heren de eerste dubbelwedstrijd en de dames de tweede dubbelwedstrijd, waarna de derde en vierde dubbelwedstrijden gemengd worden gespeeld.

 

C. Indien een criterium wordt overschreden, zal er forfait uitgeschreven worden.

 1. In de enkel & dubbel formule :
 1. Indien de overschrijding zich voordoet in één of meerdere enkelwedstrijden, zal er forfait worden uitgeschreven voor alle enkelwedstrijden.
 1. Indien de overschrijding zich voordoet in één of meerdere dubbelwedstrijden, zal er forfait worden uitgeschreven voor alle dubbelwedstrijden.
 2. Indien de overschrijding zich voordoet in zowel de enkelwedstrijden als de dubbelwedstrijden, zal er forfait worden uitgeschreven voor de gehele ontmoeting.

      2.   In de dubbelformule :

 1. Indien de overschrijding zich voordoet in de eerste 2 dubbelwedstrijden, zal er forfait worden uitgeschreven voor de eerste 2 dubbelwedstrijden.
 2. Indien de overschrijding zich voordoet in de laatste 2 dubbelwedstrijden, zal er forfait worden uitgeschreven voor de laatste 2 dubbelwedstrijden.
 3. Indien de overschrijding zich voordoet in zowel de eerste 2 als de laatste 2 dubbelwedstrijden, zal er forfait uitgeschreven worden voor de gehele ontmoeting.

 

 

 

VII. DE VERVANGING

 

A. Iedere basisspeler mag vervangen worden voor zover cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden :

 1. In de enkel & dubbel formule : het leeftijdscriterium en het puntencriterium worden gerespecteerd.
 2. In de dubbel formule : het leeftijdscriterium wordt gerespecteerd.
 3. De vervanger speelt niet als basisspeler in dezelfde poule.

 

B. Wanneer één van deze criteria niet wordt gerespecteerd, zal er forfait worden uitgeschreven overeenkomstig VI.C..

 

 

 

VIII. DE ONTMOETING

 

A. De thuisploeg zorgt voor degelijke wedstrijdballen.

 

B. De ontmoeting zal plaatsvinden op 2 terreinen. Mits instemming van beide ploegen, alsook de thuisclub, kan er gespeeld worden op meerdere terreinen.

 

C. De thuisclub beslist op welke terreinen er zal gespeeld worden.

 

D. Er worden 2 sets gespeeld :

 1. Bij 6-6 wordt een tiebreak gespeeld (tot 7 punten met 2 punten verschil).
 2. Bij opgave van een wedstrijd neem je de stand waarbij de wedstrijd wordt gestopt en tel je bij de winnaar de spellen verder op tot beide setstanden ingevuld zijn. Vb Bij ? in de eerste set voor de bezoekende speler geeft deze de opgave. De ontvangende speler wint deze wedstrijd met 6/3-6/0.
 3. Bij forfait van een wedstrijd of ontmoeting geldt voor elke wedstrijd (van deze ontmoeting) een 6/0-6/0 score.

 

E. Bij regenweer of extreme weersomstandigheden

 1. Enkel de thuisclub beslist of er op de buitenterreinen kan gespeeld worden.
 2. Als de thuisclub over eigen of externe indoorterreinen beschikt en deze terreinen gratis voor de ontmoeting ter beschikking stelt, zal de ontmoeting doorgaan.
 3. Als beide ploegen aanwezig zijn en er mogelijk nog kan gespeeld worden, dient er een wachttijd van 1 uur gerespecteerd te worden.
 4. Bij onderling akkoord van beide ploegen, kan er ook bij de bezoekende club - mits diens akkoord - op binnen-of buitenterreinen gespeeld worden, zonder echter dat er voor het gebruik van de terreinen kosten mogen aangerekend worden.
 5. Indien er onmogelijk kan gespeeld worden, dienen beide ploegen in samenspraak met de clubverantwoordelijke van de thuisclub, een nieuwe datum af te spreken en deze door te geven aan de organisatie.
 6. Wanneer er geen nieuwe datum voor een wegens weersomstandigheden niet aangevangen of onderbroken ontmoeting wordt gevonden eindigt de ontmoeting in een gelijkstand, tenzij het reeds gespeelde deel reeds de winnaar van de ontmoeting heeft bepaald.

 

 

 

IX. DE UITSLAG

 

A. De kapitein of clubverantwoordelijke van de thuisploeg zal uiterlijk op donderdag na de ontmoeting de uitslagen van de ontmoeting invullen via de website www.dezuiderkempen.be. Aansluitend zullen automatisch de gegevens verwerkt worden en de stand in de eindrangschikking aangepast worden.

 

B. Tijdens de ontmoeting wordt er 1 punt per gewonnen set toegekend. De ploeg met de meeste punten, wint de ontmoeting. Gelijk spel is mogelijk.

 

C. Voor het opstellen van de eindrangschikking, worden de volgende punten toegekend :

 1. De winnende ploeg & de ploeg die forfait krijgt, krijgen 3 punten.
 2. De ploeg die gelijk speelt, krijgt 2 punten.
 3. De ploeg die verliest, krijgt 1 punt.
 4. De ploeg die forfait geeft, krijgt 0 punten.

 

D. In geval van gelijke stand in de eindrangschikking, gelden de volgende bepalingen :

 1. Indien de gelijke stand op 2 ploegen met uitsluitend een heen ontmoeting betrekking heeft :
  a. Indien een ploeg een ontmoeting in de poule door forfait heeft verloren, wordt deze ploeg na de andere ploeg gerangschikt.
  b. Indien geen van beide ploegen een ontmoeting in de poule door forfait hebben verloren of indien beide ploegen een gelijk aantal ontmoetingen in de poule door forfait hebben verloren, wordt de uitslag van de ontmoeting tussen deze beide ploegen in acht genomen. De ploeg die gewonnen heeft, wordt vóór de andere ploeg gerangschikt.
  c. Bij een nieuwe gelijke stand wordt de rangschikking - nog steeds obv de onderlinge ontmoeting - opgemaakt aan de hand van de volgende criteria :
  1. Het minste aantal games verloren.
  2. Indien er nog steed ex aequo tussen beide ploegen bestaat, bepaalt de laatst gespeelde set de winnaar.

       2. Indien de gelijke stand op meer dan 2 ploegen betrekking heeft of bij gelijke stand tussen 2 ploegen met heen- en terugontmoeting :
           a. Indien een ploeg een ontmoeting in de poule door forfait heeft verloren, wordt deze ploeg na de andere ploeg(en) gerangschikt.
           b. Indien geen enkele ploeg een ontmoeting in de poule door forfait heeft verloren of indien alle ploegen een gelijk aantal ontmoetingen in de poule door forfait hebben verloren,
               wordt de uitslag van de onderlinge ontmoetingen tussen deze ploegen in acht genomen om een definitieve rangschikking op te maken aan de hand van volgende criteria :
               i. het minst aantal sets verloren
               ii. het minst aantal games verloren
           c. Vanaf het ogenblik dat er slechts 2 ploegen ex aequo overblijven, is artikel 1. van toepassing.
           d. Indien er nog steeds een ex aequo tussen meer dan 2 ploegen bestaat, wordt de rangschikking via loting opgemaakt.

 

E. Na het seizoen zullen de winnaars van elke poule worden uitgenodigd op een receptie. Plaats en datum zullen later door het bestuur worden meegedeeld.

 

 

 

X. COMMUNICATIE

 

A. Alle communicatie naar het bestuur zal gebeuren via het contactformulier op www.dezuiderkempen.be of via dezuiderkempen@gmail.com.

 

B. Iedere deelnemende club stelt minstens 1, maximum 2, personen aan als clubverantwoordelijke die als coördinator optreedt tussen hun respectievelijke club en het bestuur, alsook tussen de deelnemende ploegen.

 

C. Iedere deelnemende ploeg zal een kapitein aanstellen die als aanspreekpunt van de ploeg optreedt.

 

XI. GESCHILLEN

 

Alle betwistingen niet voorzien in het reglement zullen door het bestuur beslecht worden.